Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 36–39 | Cite as

onderzoek

Programma betrekt mantelzorgers actief bij postoperatieve zorgverlening

 • Anne EskesEmail author
 • Marthe Schreuder
 • Reggie Smith
 • Chris Bakker
 • Rosanna Van Langen
 • Robert Simons
 • Els Nieveen Van Dijkum
Onderzoek & Praktijk
 • 109 Downloads

In het ziekenhuis worden mantelzorgers nog nauwelijks betrokken bij de verpleegkundige zorg. Zij zijn vaak niet voorbereid op hun actieve zorgrol na het ontslag van hun familielid en/of naaste. Een speciaal programma ondersteunt verpleegkundigen in het betrekken van mantelzorgers in de postoperatieve zorg bij het uitvoeren van verzorgende taken.

Patiënten verlaten sneller het ziekenhuis en zijn meer dan voorheen aangewezen op mantelzorg door familie en/of naasten. Deze ontwikkeling vraagt om een modernisering van de organisatie van zorg op verpleegafdelingen waarbij mantelzorgers gedurende de ziekenhuisopname actief gestimuleerd worden om te participeren in het zorgproces. Dit sluit ook aan bij de huidige tendens naar meer patiënt- en familiegecentreerde zorg.

Trefwoorden

Mantelzorg Ziekenhuiszorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Anne Eskes
  • 1
  Email author
 • Marthe Schreuder
  • 2
 • Reggie Smith
  • 3
 • Chris Bakker
  • 4
 • Rosanna Van Langen
  • 5
 • Robert Simons
  • 6
 • Els Nieveen Van Dijkum
  • 7
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 7. 7.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations