Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 50–51 | Cite as

Betere uitkomsten bij door ervaringsdeskundigen begeleide interventies1

  • Guus MuntenEmail author
Kritisch bekeken
  • 28 Downloads

Context

Herstelgerichte zorg is in de ggz een benadering die zowel door de cliëntenbeweging als de ggz-instellingen als richtinggevend wordt beschouwd.2 Hierbij gaat het om het (opnieuw) nemen van de eigen regie binnen het eigen leven met of zonder een aandoening. Andere kenmerken van deze benadering zijn: het zoveel mogelijk aansluiten bij het verhaal van de cliënt, samenwerken met het netwerk van de cliënt en het erkennen en benutten van ervaringsdeskundigheid.3

Inmiddels heeft de ervaringsdeskundige vaste voet aan de grond gekregen, getuige een eigen competentieprofiel 4 en het aanstellen van betaalde ervaringsdeskundigen in meerdere ggz-organisaties. In 2013 constateerden Pitt et al 5dat er nog geen sterke aanwijzingen zijn dat de psychische gezondheid van cliënten verbetert als ervaringsdeskundigen ingezet worden in de rol van professionele hulpverlener in de ggz. Vandaar dat ze in Engeland een onderzoek hebben uitgevoerd waarin ze hebben gekeken of de inzet van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations