Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 12–16 | Cite as

'Juist verzorgenden zijn goed in troosten'

  • Jeroen Wapenaar
Artikel

Verzorgenden hebben in de palliatieve zorg behoefte aan praktische handvatten voor zingeving en spiritualiteit. En palliatieve cliënten willen graag aandacht voor hun levensvragen. De recente herziening van de richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase speelt op beide wensen in.

De recent verschenen vernieuwde richtlijn Zingeving en spiritualiteit is een initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Er bestond hier al een richtlijn over, uit 2010, maar die was niet praktisch genoeg. Dat bleek uit een enquête van de werkgroep die de herziene richtlijn schreef. De werkgroep kreeg reacties van 103 mensen die ongeneeslijk ziek zijn en van 171 zorgverleners, ook van verzorgenden. De mensen die ongeneeslijk ziek zijn vroegen om meer aandacht voor hun levensvragen. De zorgverleners wilden graag meer praktische adviezen en meer duidelijkheid over welke kennis wetenschappelijk is onderzocht.

Verzorgenden onmisbaar

Eén van de leden van de werkgroep is specialist...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations