Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 26–27 | Cite as

Zorgverlening van morgen

  • Herman Bellers
Reflecties

Samenvatting

Het thema van deze Fizier is geheel ‘en vogue’. Er zijn tegenwoordig maar weinig onderwerpen waarover in tijdschriften en op symposia zoveel wordt geschreven en gesproken. Een eerste waarneming is dat het begrip innovatie, dat zowel praktisch als theoretisch een zeer brede lading dekt1, hierbij vaak wordt versmald tot het technologische aspect en de laatste tijd bijna uitsluitend nog ICT-toepassingen betreft. Een tweede waarneming is dat technologische innovatie vaak zonder meer wordt gelijkgesteld aan effi ciencyverbetering en kostenbesparing. En vervolgens als panacee wordt opgevoerd voor een breed scala aan problemen, waaronder de tekorten op de arbeidsmarkt, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de onhoudbaar geachte stijging van de zorgkosten in het algemeen. Geen wonder dat technologische innovatie het ook in Den Haag tot troetelthema heeft geschopt. Maar indachtig de tegelwijsheid dat ‘als iets te mooi klinkt om waar te zijn, het dat meestal ook niet is’, vermoed ik dat de realiteit niet aan de hooggespannen verwachtingen gaat voldoen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Herman Bellers
    • 1
  1. 1.Directeur WFZ

Personalised recommendations