Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 25–25 | Cite as

De inkoopbenchmark

  • Maarten Erasmus
Facts & figures

Samenvatting

Om als organisatie de inkoopkosten te vergelijken, is prijzen naast elkaar leggen natuurlijk een optie. Dat is makkelijk, maar levert weinig nieuwe inzichten op. Interessanter is het om de inkoopkosten af te zetten tegen andere kentallen van collega-instellingen. Hiermee ontstaan andere inzichten die helpen om sterke en zwakke punten in het proces en de structuur te ontdekken. Hieronder laten we ter inspiratie een aantal voorbeelden zien:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Maarten Erasmus
    • 1
  1. 1.Emeritor

Personalised recommendations