Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Hoe wordt digitaal het nieuwe normaal?

Tips om gebruik te maken van stimuleringsregelingen omtrent e-health
  • Kilian Deelen
  • Henry Mulder
Tips & tops

Samenvatting

De komende jaren wordt door de overheid € 400 miljoen beschikbaar gesteld om verdere digitalisering in de zorg te bevorderen. Want ‘digitaal is het nieuwe normaal’, aldus minister Bruins in zijn Kamerbrief van december 2018. Deze brief benadrukt dat goede kwaliteit van zorg begint bij juiste en tijdige informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders, maar vooral ook bij tijdige uitwisseling mét de patiënt. Waar moeten organisaties rekening mee houden bij het aanvragen van deze stimuleringsregelingen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Kilian Deelen
    • 1
  • Henry Mulder
    • 1
  1. 1.Q-Consult ZorgUtrechtNederland

Personalised recommendations