Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

De Beleidsregel Innovatie: Voor Bekostiging van Zorginnovaties

  • Anthony Heil
Toezichtsverhalen

Samenvatting

De Nederlandse demografie is aan het veranderen, waardoor het zorglandschap mee moet veranderen. Tegelijkertijd doet veel nieuwe technologie zijn intrede in de zorg, terwijl de zorg betaalbaar moet blijven. Beide veranderingen worden mede veroorzaakt - en opgevangen - door innovatieve zorgideeën. Zorgaanbieders en -verzekeraars lopen echter nog wel eens tegen problemen aan rondom de bekostiging van een zorginnovatie. Hoe kunnen de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten en de NZa hierin helpen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Anthony Heil
    • 1
  1. 1.Netherlandse Zorgtoriter

Personalised recommendations