Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 6–9 | Cite as

Verbouwing biedt het dorp uitgelezen kans tot innoveren

  • Gerrit Poortman
  • René Bogaarts
Interview

Samenvatting

Het Dorp, de woonvorm voor mensen met een beperking, gaat volledig op de schop. Zorginstelling Siza grijpt die gelegenheid aan om volop te innoveren. ‘Hoe kunnen we cliënten helpen hun eigen leven te organiseren.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Gerrit Poortman
    • 1
  • René Bogaarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations