Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 26–27 | Cite as

De precaire balans tussen kwispelen, blaffen en bijten

  • Joep Beckers
Toezichtsverhalen

Samenvatting

Als toezichthouder in de zorg opereer je in een complex krachtenveld. Je hebt te maken met een breed scala aan (keten)partners. Van zorgverzekeraars tot zorgaanbieders. Van collega-toezichthouders tot beroeps- en brancheorganisaties. Van verzekerde tot patiënt of cliënt. Van het ministerie tot de media. En van de politiek tot de burger. Al deze partijen willen iets van je.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Joep Beckers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations