Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 42–46 | Cite as

De WoonZorgwijzer

 • Susan van klaveren
 • Johan van Iersel
Wonen & mobiliteit
 • 23 Downloads

Samenvatting

Dat mensen met een zorgbehoefte in onze wijken en buurten wonen is niets nieuws. Maar nu hun aantal door de hervorming van de langdurige zorg toeneemt, en meer voorzieningen op wijk- en buurtniveau georganiseerd moeten worden, stijgt ook de behoefte aan inzicht in waar deze mensen wonen en wat hun beperkingen in het dagelijks leven zijn. In welke wijken is bijvoorbeeld vooral specialistische GGZ-zorg nodig? Welke wijken dienen prioriteit te krijgen bij het dementievriendelijk maken? Zijn er wijken waar bovengemiddeld veel mensen wonen die moeite hebben bij het uitvoeren van hun administratie? De WoonZorgwijzer helpt om een antwoord te vinden op dit soort vragen.

Literatuur

 1. Rossum, F. van, K. Leidelmeijer, W. Bakker (2016) Ontwikkeling Woonzorgwijzer – fase 1 ontwerp – Deelrapportage 1: Beperkingenprofielen.Amsterdam: Rigo i.o.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 2. Iersel, J. van, F. van Rossum, K. Leidelmeijer (2016) Ontwikkeling Woonzorgwijzer – fase 1 ontwerp – Deelrapportage 2: Kwantificering groepen met beperkingen. Amsterdam: Rigo i.o.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 3. Iersel, J. van, K. Leidelmeijer (2017) Doorontwikkeling WoonZorgwijzer: Van ontwerp naar operationeel model. Amsterdam: Stichting In Fact.Google Scholar
 4. RIVM (2012) GGD-Richtlijn medische milieukunde: Gezondheidsrisico’s van Zomerse Omstandigheden. RIVM rapportnummer 609400007/2012Google Scholar
 5. Verdrag inzak rechten van personen met een handicap (VN, 2007).Google Scholar
 6. Relevante documenten over de WoonZorgwijzer, zoals een handreiking, evaluatieverslag en voorbeeldanalyses, zijn te vinden op: http://www.infact.eu/woonzorgwijzer/instructies-en-achtergronddocumentatie

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Susan van klaveren
  • 1
 • Johan van Iersel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations