Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 69–71 | Cite as

Kwetsbaar en eenzaam

  • Eric Schoenmakers
Boekbespreking
  • 187 Downloads

Samenvatting

Cretien van Campen, Frieke Vonk en Theo van Tilburg (red.) (2018). Kwetsbaar en Eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (124 pagina’s, gratis te downloaden via www.SCP.nl ).

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Eric Schoenmakers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations