Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 25–28 | Cite as

Biedt de gemeente de gepaste respijtzorg?

  • Robin Smith
  • Hanny Vlemmings
Gezondheid & zorg
  • 52 Downloads

Samenvatting

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe en daarmee ook het aantal mantelzorgers voor deze doelgroep. De overheid wil de individuele verantwoordelijkheid bevorderen, waardoor eerst een beroep gedaan moet worden op het eigen netwerk, de mantelzorg. Echter, mantelzorg voor mensen met dementie is één van de zwaarste vormen van mantelzorg. Overbelasting ligt dan ook op de loer. Daarom heeft elke gemeente een aanbod van respijtzorg, een middel dat ingezet kan worden om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten zodat ‘de batterij weer opgeladen kan worden’. Uit onderzoek van Movisie (2017) blijkt echter dat mantelzorgers toch vaak geen gebruik maken van het aanbod. Welke drempels ervaren ze?

Meer informatie

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Robin Smith
    • 1
  • Hanny Vlemmings
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations