Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 47–47 | Cite as

Boeken

  • Suzanne Weusten
Boeken

Samenvatting

Als we neurowetenschappers als Eric Scherder en Dick Swaab geloven dan worden we geregeerd door een op zichzelf staand brein. Gedrag moeten we begrijpen als het gevolg van autonome processen in ons hoofd, beweren zij. Zo’n deterministische visie doet geen recht aan de mens, die meer is dan een individu.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Suzanne Weusten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations