Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 28–30 | Cite as

De praktijkondersteuner bestaat 20 jaar

  • Petra Dijkstra
Professie

Samenvatting

In 20 jaar tijd is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Solopraktijken gingen op in gezondheidscentra of HOED’s en de teams werden groter, er kwamen nieuwe functies en taakdelegatie. Zo is de praktijkondersteuner tegenwoordig een vertrouwd figuur en onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Dat was 20 jaar geleden wel anders, de functie was onbekend en het was pionieren voor de startende praktijkondersteuners.

Literatuur

  1. 1.
  2. 2.
    Van Hassel D, Batenburg R, Van der Velden L. Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld: aantallen, kenmerken en geografische spreiding in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2016.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Petra Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations