Advertisement

Uitspraken Regionale Tuchtcolleges bij bedrijfsartsen

  • M. Hulstijn-Botter
  • P. WillemsEmail author
voor de praktijk
  • 19 Downloads

Een belangrijk doel van tuchtzaken is dat uitspraken leerpunten opleveren voor beroepsbeoefenaren. We bespreken hier een aantal zaken met betrekking tot het handelen van bedrijfsartsen die tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 ter beoordeling aan de tuchtcolleges zijn voorgelegd. Gepubliceerde uitspraken van tuchtzaken in deze periode hebben wij bestudeerd en geanalyseerd. Regionale Tuchtcolleges hebben recent uitspraken gedaan over taakdelegatie, supervisie en het voeren van de titel Bedrijfsarts, schending van het beroepsgeheim en onheuse bejegening door bedrijfsarts. We vatten deze tuchtzaken kort samen en sluiten af met een opmerkelijke klacht.

Taakdelegatie, supervisie en voeren titel 'Bedrijfsarts'

Artikel 17 lid 1 Wet BIG bepaalt dat het recht om een specialistentitel te voeren voorbehouden is aan degenen die zijn ingeschreven in het desbetreffende erkende specialistenregister. De titel van Bedrijfsarts valt onder die bescherming. Artsen die niet bevoegd zijn deze titel te voeren,...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Sinds 2009 advocaat en sinds 1 september 2018 werkzaam bij WVO Advocaten, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en tuchtrecht.HoutenNetherlands
  2. 2.Sinds 1999 advocaat en sinds 2005 eigenaar van WVO Advocaten, gespecialiseerd in ziekte en verzuim, en tuchtrechtHoutenNetherlands

Personalised recommendations