Advertisement

Uitdagingen

  • Wim OttoEmail author
hoofdredactioneel
  • 19 Downloads

In het voorjaar kwam er een rapport uit van de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) waarin nogal wat kritiek werd geuit op de begeleiding van kankerpatiënten door bedrijfsartsen. Bij maar liefst een kwart van de bedrijfsartsen zou die begeleiding onvoldoende zijn. De NVAB reageerde onder andere in het Verenigingsnieuws van afgelopen mei. Zij verwees daarbij naar de richtlijn Kanker en werk, die na een lange periode van 'rijping' in juni jongstleden in definitieve vorm is verschenen. Eveneens lanceerde zij een themapagina op de eigen website. Aanleiding genoeg voor de redactie dit onderwerp ook in TBV in de vorm van een kleine special opnieuw onder de aandacht te brengen (na de special die in april 2017 is verschenen).

De gegevens uit het NFK-rapport en een aantal belangrijke ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod in het opinieartikel van Cobi Oostveen et al. Daaruit blijkt ook dat er op het gebied van behoud van en terugkeer naar werk nog veel winst is te...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations