Advertisement

Berisping voor bedrijfsarts

Onduidelijk advies en passieve houding

  • Bas SorgdragerEmail author
uitspraken tuchtcollege
  • 18 Downloads

Een bedrijfsarts is in zijn werkzaamheden ernstig tekort geschoten. Klaagster in de hier beschreven tuchtzaak verwijt de bedrijfsarts onder andere dat hij de conclusie van zijn bevindingen niet duidelijk overbracht op klaagster, hij onvoldoende medewerking heeft verleend aan de door klaagster aangevraagde second opinion en zich gedurende het gehele proces passief heeft opgesteld. De bedrijfsarts heeft te weinig laten zien dat hij zich bewust was van de belangen van klaagster. Zo heeft hij zich passief opgesteld in de procedure van de second opinion en is van een proactieve houding, die om aan de belangen van klaagster tegemoet te komen wel was geboden, niets gebleken. Het Regionaal Tuchtcollege is het eens met klaagster.

De feiten

Klaagster kwam bij de bedrijfsarts terecht nadat zij zich had ziekgemeld wegens spanningsklachten. Vlak daarvoor was om bedrijfseconomische redenen een ontslagaanvraag voor haar ingediend. De bedrijfsarts constateert dat de spanningsklachten werkgerelateerd...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations