Advertisement

Richtlijnen maken is meer dan werpen met een dobbelsteen

  • André WeelEmail author
referaat
  • 6 Downloads

Dit artikel is een kennistheoretische (= epistemologische) beschouwing die ramen en deuren van de richtlijnontwikkeling wijd open zet. De auteurs, onder wie ook Carel Hulshof, zijn leden van de AID (Appraising and Including Different) Knowledge Working Group van GIN, het internationale richtlijnennetwerk. Zij onderzoeken de toepassing van verschillende typen kennis bij de ontwikkeling van richtlijnen. Daarbij bespreken zij ook andere vormen van kennis dan de huidige dominante vorm gebaseerd op systematische reviews, randomized controlled trials (RCT's) en observationeel onderzoek.

De centrale redenering bij RCT's laat zich eenvoudig als volgt beschrijven. Alle fenomenen gedragen zich als dobbelstenen. Als twee dobbelstenen bij vaak werpen niet dezelfde resultaten geven, is er iets aan de hand. Met logisch redeneren kunnen we conclusies trekken uit dergelijke aanwijzingen. Dat gaat in de geneeskunde altijd gepaard met een zekere mate van onzekerheid. Onze conclusies en voorspellingen...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations