Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Wie of wat is bigfoot?

  • 1 Accesses

Samenvatting

Door de eeuwen heen zijn er talloze verhalen geweest over geheimzinnige wezens met rare eigenschappen. Sommige bleken in werkelijkheid te (hebben) bestaan. Geldt dan ook voor Bigfoot? Het grote, harige, mensachtige wezen dat in Noord-Amerika voortdurend opduikt?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Frank Heynick.

Additional information

De Amerikaanse medisch-dentaal historicus dr. Frank Heynick heeft ruim vijfhonderd artikelen en een aantal boeken gepubliceerd. Alvorens in Groningen tot doctor in de geneeskunde te promoveren studeerde hij industriële vormgeving, geschiedenis, taalwetenschap en psychologie. Hij doceert aan de New York University.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Heynick, F. Wie of wat is bigfoot?. Tandartsprakt 41, 21–22 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0006-0

Download citation