Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Risicoanalyse geeft meer inzicht in prognose

Van vast via uitneembaar naar vast

Samenvatting

Een 72-jarige man heeft een grote brugconstructie in de bovenkaak, die het in 2017, na vele jaren begeeft. Er blijken niet voldoende pijlerelementen beschikbaar voor het vervaardigen van een brug van 16-26. Een overkappingsprothese op 4 of 6 implantaten lijkt de enige optie, maar met gefaseerd extraheren en implanteren kan dit voorkomen worden, waarbij een tijdelijke overkappingsprothese nodig was om uiteindelijk toch een vaste voorziening te maken.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1a en 1b
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9a en 9b
Afb. 9c
Afb. 10
Afb. 11a en b
Afb. 12a-d
Afb. 13a-c
Afb. 14
Afb. 15
Afb. 16a-c
Afb. 17a-b
Afb. 18a-b
Afb. 19
Afb. 20a-b
Afb. 21
Afb. 22a
Afb. 22b en 22c
Afb. 23
Afb. 24a-c
Afb. 25

Literatuur

  1. Kois DE en Kois JC. Comprehensive risk-based diagnostically driven treatment planning. Dent Clin N Am (59) 2015: 593-608

  2. Stanford CM. Academy of Osseointegration’s Summit on clinical practice guidelines for the edentulous maxilla: overview, process, and outcomes-changing the face of implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants. 2016; 31 Suppl: s6-s15. doi: 10.11607/jomi.16suppl.ovw.

Download references

Author information

Correspondence to Wim Slot.

Additional information

Dr. Wim Slot (RUG 1991) is verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG, waar hij dentoalveolaire chirurgie en implantologie doceert. Hij is als implantoloog erkend door de NVOI en gecertificeerd door de European Association for Osseointegration (EAO).

Dr. Hans van Pelt (RUG, 1978) is als restauratief tandarts en EPA-erkend prosthodontist werkzaam bij Proclin Rotterdam en verbonden aan het CTM van het UMC Groningen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Slot, W., van Pelt, H. Van vast via uitneembaar naar vast. Tandartsprakt 41, 8–16 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0003-3

Download citation