Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Nieuws

  • 4 Accesses

Samenvatting

21 november 2019 vond het TP-jaarcongres plaats in de jaarbeurs van Utrecht in de Supernova zaal, wat een futuristisch gevoel gaf. Dagvoorzitter Marleen de Groot wist het geheel mooi aan elkaar te praten en was niet zuinig met woordgrappen. Een line up van topsprekers passeerde de revue waarbij TP-redacteur Irfan Abasen implantoloog Wiebe Derksen de dag openden met onderwerpen op het gebied van implantologie. Irfan Abas wist ons, middels een strakke keynote en prachtige fotografie, te vertellen over de timing van implanteren in de esthetische zone, waarbij hij altijd vooraf een CBCT maakt om op basis daarvan te bepalen of hij immediaat kan implanteren of dat het beter is om voor het aanbrengen van botvervangers in de alveole te gaan en na 3 maanden te implanteren.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Additional information

TP maakt in deze rubriek een selectie uit het aanbod van productintroducties. Heeft u nieuwe producten die u onder de aandacht wilt brengen, mail dan naar: tandartspraktijk@bsl.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Nieuws. Tandartsprakt 41, 4–7 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0002-4

Download citation