Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 7, pp 34–34 | Cite as

‘Ego defense’

  • René Gruythuysen
Column

Samenvatting

‘Niemand is objectief, ook wetenschappers niet’ kopte De Volkskrant van 8 juni jl. in de bijlage. Daarin werd Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie, bevraagd. Zij ontdekte ‘dat de hersenen er écht op ingericht zijn om het eigen gelijk te bevestigen.’ Het mechanisme dat daaraan ten grondslag ligt heet ‘ego defense’. Dat draagt bij aan het vermijden van onzekerheden. Je hoeft daarvoor slechts de ideeën van een ander al dan niet bewust af te wijzen. Als je met gelijkgestemden bent zal dat bijdragen aan een positief groepsgevoel. De negatieve kanten daarvan worden weggedrukt. Bij contacten met andersdenkenden (vaak enkelingen) gebeurt het omgekeerde: die deugen niet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • René Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations