Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 1, pp 38–39 | Cite as

Regulatie en de tijdelijke voorziening

  • Josje Bode
  • Guus van den Bosch
Article

Samenvatting

Deze 60-jarige patiënt heeft esthetische en functionele klachten met betrekking tot haar onderfront. Op 20-jarige leeftijd heeft zij een trauma van het bovenfront gehad waarvoor destijds de frontbrug is geplaatst. Alle overige restauraties zijn de afgelopen twintig jaar met tussenpozen geplaatst. De laatste jaren is het onderfront echter langzaam uitgegroeid en gekipt, en momenteel doet zich een endodontisch probleem aan element 32 voor: deze heeft een fistel en wordt als verloren beschouwd. Hoewel er veel horizontaal botverlies is, zijn er geen pockets dieper dan 3 mm. Er is een groot mobiliteitsverschil tussen de incisieven en element 33. De mondhygiëne is uitstekend. Om aan de esthetische en functionele wens te voldoen, hebben we gekozen voor orthodontisch reguleren en een vierdelige etsspalk van perskeramiek met een dummy ter plaatse van element 32.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Josje Bode
    • 1
  • Guus van den Bosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations