Advertisement

Podosophia

pp 1–3 | Cite as

Zijn statistisch significante resultaten ook klinisch relevant?

 • Sil AartsEmail author
Wetenschap en praktijk

Samenvatting

Hypothesetests worden vaak gebruikt voor het leveren van ‘evidence’ met als doel medische onderzoeksresultaten te genereren. Door hypothesen te toetsen, probeert de onderzoeker conclusies te trekken over een gehele populatie op basis van informatie die is verkregen uit een relatief kleine steekproef. Echter, de interpretatie van het testen van hypothesen en de bijbehorende p-waarde biedt vele uitdagingen. In artikelen die in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd staat bijvoorbeeld ‘is statistisch significant’ of ‘een statistisch significante p-waarde van 0,031 werd gevonden’. Helaas vergemakkelijkt deze focus op de p-waarde beslissingen over de relevantie van de verkregen resultaten niet. Want wat zeggen deze uitspraken eigenlijk? Het huidige artikel beschrijft de interpretatie van p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen en het klinisch belang van deze maten.

Trefwoorden

statistische significantie p-waarden klinische relevantie 

Literatuur

 1. 1.
  Fetheny J. Statistical and clinical significance, and how to use confidence intervals to help interpret both. Austr Crit Care. 2010;23:93–7.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Sheikh JL, Yesavage JA. Geriatric depression scale (GDS): recent evidence and development of a shorter version. In: Brink TL, redactie. Clinical gerontology: a guide to assessment and intervention. New York: Haworth Press; 1986:165–73.Google Scholar
 3. 3.
  Sterne JA, Davey Smith G. Shifting the evidence-what’s wrong with significance tests? Br Med J. 2001;322:226–31.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Health Services ResearchUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations