Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 38–39 | Cite as

‘Bij- en nascholing houden je op de hoogte van nieuwe inzichten en technieken’

Ron Verschuren van ProVoet over scholing
  • Maureen Limpens
Ondernemen

Samenvatting

Komend jaar staat het thema ‘leren’ centraal in Podopost en komt het onderwerp terug in elke uitgave. We trappen af met een interview met Ron Verschuren van ProVoet waarin we hem zeven vragen stellen over scholing. “Goede bij- en nascholing is belangrijk in het waarborgen van de kwaliteit van de pedicure. ”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Maureen Limpens
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations