Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 10–12 | Cite as

Huisarts, waar was je?

Casus uit de palliatieve thuiszorg
  • Mariska OvermanEmail author
Praktijk

Al in 2009 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een standpunt palliatieve zorg1 verwoord wat de rol van de huisarts zou moeten zijn in de palliatieve fase van een patiënt. Volgens dit standpunt heeft de huisarts een spilfunctie hierin. Dat de realiteit pijnlijk anders kan lopen dan het ideaal van het NHG, maakte een knelpuntenanalyse van Palliactief en IKNL in 2017 duidelijk, maar wordt ook door de volgende casus geïllustreerd.

In augustus 2010 krijgt mevrouw X de diagnose ongeneeslijk ziek: de borstkanker waarvan de primaire tumor in 1991 is verwijderd blijkt in de vorm van metastasen in lever en skelet teruggekeerd. Er wordt gestart met palliatieve chemo. Enkele maanden later, in februari 2011, heeft mevrouw − op eigen verzoek − met haar huisarts een gesprek over euthanasie. Tijdens dat gesprek geeft ze hem een ondertekende euthanasieverklaring.

Mevrouw ondergaat chemokuren. Ze slaan redelijk goed aan, hoewel ze ook te maken krijgt met enkele bijwerkingen zoals...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations