Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free View research | View latest news | Sign up for updates

Wanneer is er sprake van toestemming volgens de AVG?

Toestemming

Samenvatting

Surfend op het wereldwijde web, krijg je bij elke nieuwe site de vraag of je toestemming wilt geven voor het plaatsen van cookies op je computer door de site die je bezoekt. In het sociaal domein komen we het begrip toestemming ook in allerlei wetten en regels tegen. Zo vraag je als professional toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens voor de vorming van een dossier, voor het opvragen van gegevens bij andere instanties en in veel gevallen ook voor het inzetten van bepaalde hulpverlening of het ondergaan van medische behandelingen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Annemarie Meijers.

Additional information

Annemarie Meijers is jurist bij Bureau Jeugdzorg Limburg en zelfstandig trainer en adviseur voor terecht.eu.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Meijers, A. Toestemming. Vakbl Soc Werk 21, 38–39 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0198-2

Download citation