Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Met Social Work op studiereis naar Bosnië en Herzegovina

Ontwikkelingsgericht werken

  • 9 Accesses

Samenvatting

Veertigplussers kennen nog de beelden van de bombardementen in Sarajevo, de vernielde historische brug in Mostar en de gruwelijke genocide in Srebrenica. Deze geschiedenis op minder dan twee uurtjes vliegen van Eindhoven staat echter nog niet in de geschiedenisboeken. ‘Als je denkt aan oorlog, denk je aan zwart-wit foto’s, maar deze waren in kleur’, zo verwoordde één van de studenten de confrontatie met oorlog zo dichtbij en nog zo kort geleden.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Bram van Alten.

Additional information

Bram van Alten is opleidingscoördinator en docent CMV bij Avans Hogeschool, ’s Hertogenbosch. Ina Tilma is docent Sociale Studies bij Avans Hogeschool ’s Hertogenbosch.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Alten, B., Tilma, I. Ontwikkelingsgericht werken. Vakbl Soc Werk 21, 19–20 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0195-5

Download citation