Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Hoe sociaal werkers samen de basis van hun vak formuleren

Hervinden van de professionele stem

  • 14 Accesses

Samenvatting

De professionals samenlevingsopbouw en jeugd & gezin van Stichting Trajekt realiseerden zich dat hun eigen professionele logica en praktijken onder druk kwamen te staan, waardoor ze als het ware hun eigen stem aan het verliezen waren. Via hun eigen verhalen uit de praktijk vormden zij een kader voor professionalisering en profilering.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Johan Dinjens.

Additional information

Johan Dinjens is oud-jongerenwerker en was ten tijde van het proces verbonden aan Zuyd Hogeschool als docent sociaal werk. Chantal van Lieshout is senior docent sociaal werk en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool. Petra Maas is senior adviseur ontwikkeling en kwaliteit bij Trajekt.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Dinjens, J., van Lieshout, C. & Maas, P. Hervinden van de professionele stem. Vakbl Soc Werk 21, 30–32 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0194-6

Download citation