Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

In gesprek met twee opbouwwerkers

‘Teleurstellingen uit het verleden zijn een garantie voor wantrouwen in de toekomst’

  • 11 Accesses

Samenvatting

Opbouwwerkers doen dagelijks verbindingswerk voor buurtbewoners. In de opleiding heeft opbouwwerk echter geen aparte plaats meer na het afschaffen van CMV. Hopelijk krijgt het in het profiel Welzijn en Samenleving de aandacht die het verdient. Intussen maakt de BPSW zich er sterk voor. Maar hoe activistisch zijn opbouwwerkers vandaag de dag?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bronnen

  1. Visie en Kaderdocument Bachelor Sociaal Werk Hogeschool Inholland (2018).

  2. Interview met Bauke Koekkoek in De Volkskrant door Charlotte Huisman, 17 oktober 2019 : ‘Veel kwetsbare mensen hebben moeite met het leven, de zorg kan dat niet oplossen.’

Download references

Author information

Correspondence to Josien Hofs.

Additional information

Josien Hofs is bestuurslid van de International Federation of Social Workers (IFSW) Europe, actief als vrijwilliger voor de BPSW en voormalig docent sociaal werk bij Hogeschool Inholland.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hofs, J. ‘Teleurstellingen uit het verleden zijn een garantie voor wantrouwen in de toekomst’. Vakbl Soc Werk 21, 16–18 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0192-8

Download citation