Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 5, pp 37–38 | Cite as

Grensgevallen

  • Annemarie Meijers
Wetten en regels
  • 35 Downloads

Samenvatting

Na veel Haags gesteggel treedt op 1 januari 2020 de nieuwe wetgeving in werking die de huidige Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangt. Al in 2010 werd hiermee een start gemaakt. Het gaat om de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wet forensische zorg geldt vooral voor mensen die op strafrechtelijke titel met zorg te maken krijgen. Deze wet is als enige van het drietal al in werking getreden. De andere twee wetten gaan in vanaf januari.

Bronnen

  1. vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/implicaties-wvggz-voor-jeugdGoogle Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Annemarie Meijers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations