Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 5, pp 32–33 | Cite as

Verklein de ruimte tussen beleid en uitvoering

  • Marian Kremers
Samenwerking
  • 11 Downloads

Samenvatting

Eric van Lokven is transformatiemanager in de gemeente ’s Hertogenbosch en is betrokken bij de Bossche Bond. Hij promoot de drie pijlers van het Instituut voor Publieke Waarden. De eerste peiler schrijft voor dat er gewerkt moet worden vanuit de bedoeling van de Wmo. Wat levert het beste rendement op? En: wat is het beste voor de burger? Dat zijn pijler twee en drie.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations