Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 5, pp 12–14 | Cite as

‘Wiens belangen moet ik behartigen?’

  • Bekende van de Redactie
Casuïstiek
  • 23 Downloads

Samenvatting

Als maatschappelijk werker werk ik een paar uur per week in een wijkteam. Een samenwerkingsverband met onder andere wijkgerichte professionals uit de ggz, van MEE, wijkverpleegkundigen, een wijkbeheerder van de woningcorporatie en een wijkregisseur vanuit de gemeente. Mijn reguliere casuïstiekbespreking heb ik niet in het wijkteam, maar in het maatschappelijk werkteam van mijn eigen organisatie. In het wijkteamoverleg is wel ruimte om indien gewenst casuïstiek te bespreken.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bekende van de Redactie
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations