Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 21–23 | Cite as

Bewijskracht voor sociaal werk van onderop

  • Michelle van der Tier
Beschouwing
  • 5 Downloads

Samenvatting

Sociaal werkers worden steeds meer geconfronteerd in hun werk met verantwoording. Deze vraag naar verantwoording raakt het hart van het sociaal werk: het gaat over professionaliteit, effectiviteit en de onderbouwing van het vak. Michelle van der Tier, promovenda bij de KU Leuven en onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie, is op zoek naar passende verantwoordingstrategiëen voor het sociaal werk. In dit artikel baseert zij zich op gesprekken met drie sociaal werkers over hun ervaring en pionierswerk in verantwoording.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Michelle van der Tier
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations