Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 32–35 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 2 Downloads

Samenvatting

In het essay Willen sterven: Over de autonomie en het voltooide leven onderzoekt Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek, de grenzen van onze autonomie. Hij erkent dat mensen uitzichtloos en ondraaglijk kunnen leiden en dat daarbij hulp geboden kan zijn.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations