Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 16–18 | Cite as

‘Sociaal werk zal steeds belangrijker worden’

  • Mariette Hermans
  • Marian Kremers
Interview
  • 5 Downloads

Samenvatting

Hij komt binnen in maatpak, snel, maar niet gehaast. Hij komt net terug uit Den Haag waar hij overlegde met de minister over ‘vermijdbare administratieve lasten’. Een mooi voorbeeld van collectieve belangenbehartiging. Het is goed dat de BPSW daar aan tafel zit, wil hij maar zeggen. Jan Willem Bruins is net een maand of drie in functie als directeur van de BPSW. Hij volgt Lies Schilder op en behartigt de belangen van het beroep enthousiast.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Mariette Hermans
    • 1
  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations