Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 27–29 | Cite as

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf

 • Lineke van Hal
 • Rob Gilsing
 • Marlinda van der Hoff
Onderzoek
 • 57 Downloads

Samenvatting

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) beoogt multiprobleemgezinnen integraal, planmatig en doelgericht te helpen door hen actief te betrekken bij de hulp. De vaak onderling verweven problemen van deze gezinnen bestrijken meerdere gebieden, waardoor zij te maken hebben met veel verschillende instellingen. Met 1G1P maken gezin en betrokkenen gezamenlijk een samenhangend gezinsplan en bespreken de voortgang tijdens rondetafeloverleggen. Hoe krijgt regievoering door het gezin vorm in de praktijk? En wat betekent dat voor professionals en gezinnen?

Bronnen

 1. Colijn, J. & Schamhart, R. (2012). Greep op wraparound care. Eindrapport onderzoeksprogramma Wraparound care in de Utrechtse jeugdzorg. Utrecht: Hogeschool UtrechtGoogle Scholar
 2. Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018). 1Gezin1Plan in de praktijk. De meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey Jonker Instituut. Zie ook: www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/1Gezin1Plan_in_de_praktijk
 3. Zijden, Q. van der, & Diephuis, K. (2013). Handleiding Gezinsplan: samenwerken volgens de principes 1Gezin1Plan. Hoogmade: Partners in Jeugdbeleid.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

 • Lineke van Hal
  • 1
 • Rob Gilsing
  • 1
 • Marlinda van der Hoff
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations