Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 19–20 | Cite as

2018 Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development

Het raakvlak tussen environment en community

  • Jolanda Berends
Internationaal
  • 39 Downloads

Samenvatting

Ruim 2.100 sociaal werkers, docenten en onderzoekers uit 99 landen verzamelden zich van 3 t/m 7 juli 2018 in Dublin voor de tweejaarlijkse Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD2018). Zij luisterden naar de talrijke (korte) lezingen, gingen met elkaar in gesprek tijdens workshops of ontmoetten elkaar bij de vele posterpresentaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Jolanda Berends
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations