Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 37–38 | Cite as

‘Registreren moet proportioneel zijn’

Regeldruk en (on)zinnige administratie

  • Lennie Haarsma
Wetten en regels
  • 71 Downloads

Samenvatting

Aanbieders en professionals die diensten aanbieden bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ervaren in de praktijk veel regeldruk. Dat deze regeldruk is toegenomen blijkt ook uit de (deel)rapportages van de evaluaties van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Deze regeldruk komt vooral doordat veel aanbieders te maken hebben met meer en nieuwe contractpartners (gemeenten), met ieder hun eigen procedures en eisen bij het proces van inkoop tot verantwoording. Daarnaast stellen aanbieders zelf ook veel eisen aan hun professionals qua interne verantwoording.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lennie Haarsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations