Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 2, pp 44–45 | Cite as

Uit & thuis

De balans tussen geld en geluk

  • Nic DrionEmail author
Uit en thuis

Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo 'thuis' mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

Kinderen moeten 'zo gewoon mogelijk' opgroeien: in hun eigen gezin, of anders in een (netwerk)pleeggezin of gezinshuis. Pas als het echt niet anders kan in een leefgroep. Al jaren is dat het streven. Toch wonen zo'n 14.000 kinderen (CBS, 2017) in leefgroepen. Dat zijn er veel. Een groot deel van het jeugdzorgbudget gaat op aan residentiële zorg voor een klein deel van de doelgroep. Dat hoeft niet erg te zijn, als dat geld maar supergoed besteed is en we sterkere en gelukkiger kinderen afleveren aan de samenleving. Laten we daar eens naar kijken, naar die balans tussen geld en geluk in de residentiële jeugdzorg.

We beginnen bij het begin. Wat kost een 'gewoon' kind? Volgens het CBS (2017) is dat zeker € 80.000, van wieg tot volwassenheid. Vaak is het meer, want hoe rijker de ouders, hoe...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations