Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 2, pp 34–36 | Cite as

frictie

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening hapert

  • Leendert de BoomEmail author
Frictie
  • 15 Downloads

In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

Een van de uitgangspunten van de Jeugdwet (2015) was tijdig de juiste hulp op maat bieden; een ander punt stelde een effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen centraal. Bovendien bepalen de Jeugdwet en ook de Wet passend onderwijs dat samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening noodzakelijk is om tot passende ondersteuning te komen. Wat is, vanuit de optiek van een onderwijsorganisatie die speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs verzorgt, de stand van zaken?

Veel gemeenten hebben bij de invoering van de Jeugdwet gekozen voor een werkwijze waarbij professionals uit diverse organisaties en instellingen gezamenlijk een wijkteam1vormen. In dat wijkteam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd en door de focus op de wijk hoopt men laagdrempelig en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations