Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 4, pp 26–32 | Cite as

Benut de kansen voor preventie in de jeugdzorg beter

Zorgsector en onderwijs moeten samen optrekken
  • Mia KöstersEmail author
  • Hans Koot
  • Marcel Van Der Wal
Artikel
  • 160 Downloads

Een van de uitgangspunten van de transformatie van de jeugdzorg is preventie, signalering en vroege interventie van psychosociale problematiek. Het is echter niet eenvoudig om in Nederland bewezen (kosten)effectieve preventieprogramma's en screeningsinstrumenten te vinden. Door dat makkelijker te maken, is veel winst te boeken.

Met de nieuwe Jeugdwet werd in 2015 decentralisatie van de jeugdzorg een feit. Door die decentralisatie moet de jeugdzorg transformeren tot een efficiënter zorgstelsel. Een van de uitgangspunten daarbij is preventie van sociaal-emotionele problemen en stoornissen. Preventie betekent niet alleen voorkomen, maar ook vroeg problemen signaleren en vroeg interveniëren. Dat is niet alleen beter voor het welzijn van kinderen en ouders, maar kan ook voorkomen dat complexere en dus duurdere zorg nodig is. Dit is uiteraard een prachtig uitgangspunt, maar aan de preventieve kant van jeugdhulp valt nog veel winst te behalen. Jeugdhulp is nu nog vooral reactief: pas na...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations