Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 6, pp 168–169 | Cite as

Effecten van gezinsgerichte programma’s op de woordenschatontwikkeling van peuters

  • R. C. TeepeEmail author
Proefschrift
  • 31 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Hogeschool van AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations