Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 6, pp 170–171 | Cite as

Effecten van gezinsprogramma’s – de rol van implementatiekwaliteit

  • S. de la RieEmail author
Proefschrift
  • 20 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Erasmus Universiteit RotterdamRotterdamNederland

Personalised recommendations