Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 2, pp 30–37 | Cite as

Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

 • S. J. A. VisscherEmail author
 • H. F. van Stel
 • I. I. E. Staal
Onderzoeksartikel
 • 58 Downloads

Samenvatting

Kindermishandeling (inclusief verwaarlozing en seksueel misbruik) komt veel voor in Nederland. Vaak zijn de gevolgen voor het kind, diens omgeving en de maatschappij groot. Daarom had dit onderzoek als doel verbetermogelijkheden te identificeren in de primaire en secundaire preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Er is een kwalitatieve data-analyse uitgevoerd op basis van interviews met elf artsen, verpleegkundigen en wetenschappers met duidelijke expertise op het vlak van zowel de jeugdgezondheidszorg als de preventie en signalering van kindermishandeling. Uit de thematische analyse kwamen ruim dertig verbeterpunten naar voren, waarvoor omschrijvingen, citaten en coderingsstatistieken werden genoteerd. De belangrijkste boodschap van de geïnterviewden was dat professionals meer open en eerlijk signalen en vermoedens bespreekbaar moeten maken met ouders. Kindermishandeling komt namelijk vrijwel altijd door onmacht, en niet zozeer door kwaadwillendheid. De geïnterviewde deskundigen op het gebied van kindermishandeling zien een groot aantal verbeterkansen voor primaire en secundaire preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. De auteurs doen een appel op de professionals, beleidsmakers, opiniemakers en ouders zelf, om actie te ondernemen naar aanleiding van dit onderzoek.

Trefwoorden

jeugdgezondheidszorg kindermishandeling preventie praktijkvariatie JGZ-professionals verbeterkansen 

Notes

Dankbetuiging

We danken alle geïnterviewden voor hun tijd en waardevolle inbreng. Zonder hen was er geen onderzoek geweest en zouden er ook geen publicaties zijn.

Literatuur

 1. 1.
  Alink L, Ijzendoorn R van, Bakermans-Kranenburg MJ, Pannebakker F, Vogels T, Euser S. Kindermishandeling in Nederland anno 2010: de Tweede Nationale Prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir; 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Schellingerhout R. Scholierenonderzoek kindermishandeling 2016. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit; 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Vink R, Pal S van der, Eekhout I, Pannebakker F, Mulder T. Ik heb al veelgemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden: TNO; 2016.Google Scholar
 4. 4.
  Tweede Kamer der Staten-Generaal. Kamerstuk 27004-1: Positionering Jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar. 2000. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27004-1.html (Gecreëerd: 11 feb 2000). Geraadpleegd op: 4 jan 2019.Google Scholar
 5. 5.
  Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet. 2009;373:68–81.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Besluit van 5 november 2014, houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege een gewijzigd basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. 2014 (Gecreëerd: 27 nov 2014). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-449.html. Geraadpleegd op: 4 jan 2019.Google Scholar
 7. 7.
  QSR International. NVivo 10 for Windows. 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Oudhof M, Wolff MS de, Ruiter M de, Kamphuis M, L’Hoir M, Prinsen B. JGZ-richtlijn Opvoedingsondersteuning. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2013.Google Scholar
 9. 9.
  Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, Stel HF van. Risk assessment of parents’ concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect. Child Abuse Negl. 2013;37(7):475–84.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Augeo Foundation. Augeo traint professionals. https://www.augeo.nl/nl-nl/augeoacademy; 2019. Geraadpleegd op: 4 jan 2019.
 11. 11.
  Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. https://leck.nu/; 2019. Geraadpleegd op: 4 jan 2019.
 12. 12.
  Rino-groep. Opleidingen, cursussen en congressen op het gebied van geestelijke gezondheid. https://www.rinogroep.nl/; 2019. Geraadpleegd op: 4 jan 2019.
 13. 13.
  Visscher SJA, Stel HF van. Variation in prevention of child maltreatment by Dutch child healthcare professionals. Child Abuse Negl. 2017;70:264–73.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Vink R, Wolff M de, Broerse A, Heerdink N, Sleuwen B van, Kamphuis M. JGZ-richtlijn kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2016.Google Scholar
 15. 15.
  Konijnendijk AAJ, Boere-Boonekamp MM, Fleuren MAH, Haasnoot ME, Need A. What factors increase Dutch child health care professionals’ adherence to a national guideline on preventing child abuse and neglect? Child Abuse Negl. 2016;53:118–27.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Konijnendijk AAJ, Boere-Boonekamp MM, Kaya AH, Haasnoot ME, Need A. In-house consultation to support professionals’ responses to child abuse and neglect: determinants of professionals’ use and the association with guideline adherence. Child Abuse Negl. 2017;69:242–51.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Konijnendijk AAJ, Boere-Boonekamp MM, Haasnoot ME, Need A. Professionals’ preferences and experiences with inter-organizational consultation to assess suspicions of child abuse and neglect. Child Abuse Negl. 2019;88:58–70.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Julius CentrumUMC UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.Huisartsenpraktijk ThangTer AarNederland
 3. 3.GGD ZeelandGoesNederland

Personalised recommendations