Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 2, pp 24–29 | Cite as

Jeugdgezondheidszorg is aan het verbeteren, maar moet op onderdelen nog actiever worden

 • F. van LeerdamEmail author
 • M. Hodes
 • M. Wikkeling
 • L. Claessen
Onderzoeksartikel
 • 148 Downloads

Samenvatting

De Inspectie gezondheidszorg en jeugd ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de JGZ. In 2016–2017 heeft de inspectie alle JGZ-organisaties bezocht. Bij de bezoeken toetste zij op vijf centrale onderwerpen, geformuleerd in de vorm van vragen: 1) in beeld, in zorg, bereikt?, 2) zicht op kwaliteit van zorg?, 3) is samenwerking in het sociale domein aanwezig?, 4) werkt het beleid tegen kindermishandeling in de praktijk?, 5) is het verbeterplan van het vorige toezicht uitgevoerd? In elk van de vijf onderzochte periodes toetste de inspectie telkens één extra ‘lichamelijk’ onderwerp en één extra ‘psychosociaal’ onderwerp. Gedurende het onderzoek publiceerde de inspectie drie tussentijdse rapportages. Dit gaf de organisaties die nog niet aan de beurt waren gekomen de gelegenheid tussentijds te leren van de al gevonden resultaten.

Op de vier eerste centrale thema’s, die de kern uitmaken van de JGZ, trekt de inspectie vier conclusies. Een derde van de onderzochte organisaties volgt het contactmomentenschema van het landelijk professioneel kader nog niet zoals beoogd. Dit vindt de inspectie niet acceptabel. De inspectie complimenteert de voorlopers, maar ziet dat de JGZ nog niet overal de beoogde positie heeft in het sociale domein. De samenwerking was aanmerkelijk beter bij wederzijdse investering in onderling contact en overleg. De signaalgevoeligheid, het goed gebruikmaken van de meldcode en de meldingsbereidheid op het onderwerp kindermishandeling moeten en kunnen ook bij de JGZ verbeteren. De kwaliteit van de samenwerking tussen de JGZ, Veilig Thuis en de wijkteams was nog niet overal optimaal.

De hoofdconclusie is dat de JGZ-organisaties goed op weg zijn. Ze leveren over het algemeen verantwoorde zorg en hebben steeds meer inzicht in de kwaliteit van hun zorgaanbod. Op zowel de centrale als de extra onderwerpen is blijvende aandacht van de JGZ nodig. Uit diverse toezichtactiviteiten in 2018 blijkt dat de organisaties de aangedragen verbeteringen in het algemeen goed oppakken.

Trefwoorden

toezicht kwaliteit van zorg sociaal domein kindermishandeling 

Literatuur

 1. 1.
  United Nations. The convention on the rights of the child. in, band 1995. New York: United Nations; 1989.Google Scholar
 2. 2.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Rapporten jeugdgezondheidszorg. 2014. https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2014/11/6/de-jeugdgezondheidszorg-beter-in-positie. Geraadpleegd op: 14 nov 2018.Google Scholar
 3. 3.
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jeugdhulp bij gemeenten. 2018. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 4. 4.
  Overheid. Wet Publieke Gezondheid. 2018. https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2018-08-01..Google Scholar
 5. 5.
  Overheid. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. 2018. https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2018-08-01. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 6. 6.
  Dunnink G. Standpunt bereik van de jeugdgezondheidszorg. Bilthoven: RIVM; 2010.Google Scholar
 7. 7.
  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Alle richtlijnen. 2018. https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 8. 8.
  Talma H. Groeidiagrammen 2010. Leiden: TNO; 2010.Google Scholar
 9. 9.
  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Standpunt gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2011.Google Scholar
 10. 10.
  Expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Utrecht: College Perinatale Zorg; 2016.Google Scholar
 11. 11.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zoekresultaten jeugdgezondheidszorg. 2018. https://www.igz.nl/zoeken/Zoekresultaat.aspx?q=.ALLE.jeugdgezondheidszorg. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 12. 12.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg Toezicht 2016–2017 periode 1. 2016. https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2016/11/3/tussenrapportage-jeugdgezondheidszorg-toezicht-2016-2017-periode-1. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 13. 13.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tussentijdse rapportage Jeugdggezondheidszorg Toezicht 2016–2017 periode 2 en 3. 2017. https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2017/04/21/tussentijdse-rapportage-jeugdgezondheidszorg-toezicht-2016-2017-periode-2-en-3. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 14. 14.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg Toezicht 2016–2017 periode 4 en 5. 2017. https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2017/07/03/tussenrapportage-jeugdgezondheidszorg-toezicht-2016-2017-periode-4-en-5. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 15. 15.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Jeugdgezondheidszorg actief. 2017. https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2017/12/20/jeugdgezondheidszorg-actief. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 16. 16.
  Staatsblad. Besluit van 5 november 2014, houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege een gewijzigd basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. 2014. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-449.html. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 17. 17.
  Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2015. https://assets.ncj.nl/docs/d5d8c3a6-94a1-48f7-91e8-9e5da47f154b.pdf. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 18. 18.
  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Landelijk Professioneel Kader. 2016. https://www.ncj.nl/themadossiers/uitvoeringskader/landelijk-professioneel-kader/. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 19. 19.
  Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. CQ-index Jeugdgezondheidszorg Consultatiebureau. Nivel CQ-index. 2018. https://www2.nivel.nl/nl/cq-index-jeugdgezondheidszorg-consultatiebureau. Geraadpleegd op: 10 nov 2018.Google Scholar
 20. 20.
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Den Haag: WRR; 2018.Google Scholar
 21. 21.
  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Actieplan aanpak kindermishandeling. 2018. https://www.ncj.nl/themadossiers/aanpak-kindermishandeling/actieplan/. Geraadpleegd op: 19 nov 2018.Google Scholar
 22. 22.
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Kader Goed Bestuur. 2018. https://www.igj.nl/onderwerpen/goed-bestuur. Geraadpleegd op: 10 dec 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • F. van Leerdam
  • 1
  Email author
 • M. Hodes
  • 1
 • M. Wikkeling
  • 1
 • L. Claessen
  • 1
 1. 1.Inspectie Gezondheidszorg en JeugdHeerlenNederland

Personalised recommendations