Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 1, pp 15–16 | Cite as

De stabiliteit van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij prematuur geboren kinderen

  • J. HornmanEmail author
Proefschrift
  • 69 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenRijksuniversiteit GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations