Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 1, pp 17–18 | Cite as

Handelen bij vermoedens van kindermishandeling: van richtlijn naar praktijk?

  • A. A. J. KonijnendijkEmail author
Proefschrift
  • 81 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Universiteit TwenteEnschedeNederland

Personalised recommendations