Advertisement

Jeugdbeleid

pp 1–16 | Cite as

Transformatie in de jeugdhulp: de noodzaak tot wonderwoordendialoog

 • Rob GilsingEmail author
Article
 • 33 Downloads

Samenvatting

Dit artikel behandelt de eerste vier transformatiedoelen van de Jeugdwet. Hoe ver zijn we met de realisatie van deze transformatiedoelen, en wat zijn de dilemma’s en knelpunten bij de realisatie ervan? Wat maakt dat het wonderwoorden zijn? Bij elk transformatiedoel schetst de auteur een aantal van zijn observaties, mede geïnspireerd door onderzoek dat hij samen met anderen de afgelopen jaren heeft gedaan. Afsluitend gaat hij in op de implicaties voor het wonderwoord ‘professionele ruimte’, het vijfde transformatiedoel.

Literatuur

 1. Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., Greef, M. de, Grieken, A. van, Jansen, W., Pels, T., Pijnenburg, H., & Raat, H. (2013). Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd. Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 2. Bartelink, C. (2018). Dilemmas in child protection: methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 3. Bloemink, S. (2018). Diagnosedrift: hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 4. Bon-Martens, M. van, & Gilsing, R. (2018). Proeftuin basiszorg jeugd-ggz Utrecht: Kernrapport. Utrecht: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht / Trimbos-instituut.Google Scholar
 5. Bot, S., Roos, S. de, Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., Broek, A. van den, & Kleijnen, E. (2013). Terecht in de jeugdzorg: voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 6. Brink, C. (2013). Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid: de begrippen ontward [Kennisdossier 5 van het programma Aandacht voor iedereen]. Utrecht: AVI, Aandacht voor Iedereen.Google Scholar
 7. Cebeon (2016). Uitkomsten gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet: landelijke rapportage 2016. Amsterdam: Cebeon.Google Scholar
 8. Cobben, C., Dongen, J. van, Bokhoven, L. van, & Daniëls, R. (2016). Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschrift voor praktijkondersteuning, (1), 6–11. http://files.webklik.nl/user_files/2015_03/580402/BEST%20PRACTICES%20IP%20SAMENWERKING.pdf. Geraadpleegd op: 24 oktober 2019.  https://doi.org/10.1007/s12503-016-0007-5 CrossRefGoogle Scholar
 9. Eigen Kracht Centrale (2019). https://www.eigen-kracht.nl/. Geraadpleegd op: 26 september 2019.
 10. Friele, R., Bruning, M., Bastiaanssen, I., Boer, R. de, Bucx, A., Groot, J. de, Pehlivan, T., Rutjes, L., Sondeijker, F., Yperen, T. van, & Hageraats, R. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet: na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw.Google Scholar
 11. Gilsing, R. (2016). Gebruik getoetst. Zicht op zorg en ondersteuning van de Roermondse jeugd. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 12. Gilsing, R., & Hermens, N. (2016). Eindevaluatie Wijkteams Jeugd Tiel. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 13. Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018a). Transformatie jeugdhulp: onderzoeksrapport. Alphen aan den Rijn: Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn.Google Scholar
 14. Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018b). 1Gezin1Plan in de praktijk: de meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 15. Gilsing, R., Jansma, A., & Schöne, J. (2017a). Eigen kracht ontleed: een praktijkgerichte verheldering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 16. Gilsing, R., Jansma, A., Hal, L. van, Wróblewska, A., Schuurman, J., & Alphen, S. van (2017b). Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 17. Gilsing, R., Pels, T., Bellaart, H., & Tierolf, B. (2015). Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst: Kennisplatform Integratie en Samenleving analyseert CBS-cijfers 2011–2013. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving / Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 18. Gilsing, R., Stoutjesdijk, F., Distelbrink, M., & Tierolf, B. (2018). Divers bereik: jeugdhulp naar migratieachtergrond in Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 19. Gilsing, R., Toorn, J. van den, Dijk, A. van, & Hamdi, A. (2016). Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? De nieuwe werkwijze in het Eindhovense sociale domein [Onderzoeksrapport t.b.v. Rekenkamercommissie Eindhoven]. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 20. Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd [Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstammleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 9 juni 2009]. Amsterdam: Vossiuspers UvA.Google Scholar
 21. Hermanns, J. (2013). Een pedagogische lente [Lezing voor het congres van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek, 1 oktober 2013, tevens afscheidscollege als bijzonder hoogleraar op de Kohnstammwisselleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam]. Google Scholar
 22. Hilhorst, P., & Zonneveld, M. (2013). De gewoonste zaak van de wereld: radicaal kiezen voor de pedagogische civil society. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.Google Scholar
 23. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2019). De regionale expertteams: nog stappen te zetten. Het doel en de praktijk van de regionale expertteams [Factsheet]. Utrecht: IGJ.Google Scholar
 24. Inspectie van het Onderwijs (2019). Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.Google Scholar
 25. Kamerstukken II, 33864, nr. 3, 2012–2013. Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Memorie van Toelichting. Google Scholar
 26. Koppies, H. (2016). Opvoedingsproblemen: diagnosticeren of normaliseren? Pedagogiek in praktijk, 22(94), 14–17.Google Scholar
 27. Lieshout, P. van, & Donk, W. van de (2007). Inleiding. In I. P. van Lieshout, M. van der Meij & J. de Pree (red.), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Den Haag/Amsterdam: WRR / Amsterdam University Press.Google Scholar
 28. Manen, J. van (2017). De organisatie en realisatie van preventie in het jeugddomein: de huidige stand van zaken omtrent het preventief jeugdbeleid en de knelpunten, volgens beleidsambtenaren [Master thesis Youth, Education and Society (MOV)]. Utrecht: Universiteit Utrecht.Google Scholar
 29. Meima, B., & Yperen, T. van (2013). Beleidsinformatie stelselherziening jeugd: meetbare preventie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 30. Nanninga, M. (2018). Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 31. Nederlands Jeugdinstituut (2010). De kracht van de pedagogische civil society: versterking van een positieve sociale opvoed- en opgroeiomgeving. Utrecht: NJi.Google Scholar
 32. Nederlands Jeugdinstituut (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders. Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Utrecht: NJi.Google Scholar
 33. Outer, J. den, Bosch, T., & Huizen, R. van (2017). Onderzoek preventie jeugdhulp: beleidsinformatie jeugdhulp. Rotterdam: JB Lorenz.Google Scholar
 34. Pauw, L. (2014). Werkt De Vreedzame School? Samenvatting onderzoeksresultaten naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. Rotterdam: CED-groep.Google Scholar
 35. Peeters, R. (2015). Het verlangen naar voorkomen: hoe het preventieparadigma de overheid verandert. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 36. Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015: rondom de transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 37. Pommer, E., Kempen, H. van, & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase: ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 38. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren: naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: RMO.Google Scholar
 39. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling / Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2008). Versterking voor gezinnen: versterken van de village. Preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving. Den Haag: RMO/RVZ.Google Scholar
 40. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling / Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2009). Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO/RVZ.Google Scholar
 41. Sadiraj, K., Ras, M., Putman, L., & Jonker, J. (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001–2011 en raming 2011–2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 42. Steketee, M., Jansma, A., & Gilsing, R. (2015). Wat werkt bij multiprobleemgezinnen? Ervaringen uit Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 43. Stevens, G., Dorsselaer, S. van, Boer, M., Roos, S. de, Duinhof, E., Bogt, T. ter, Eijnden, R. van den, Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., & Looze, M. de (2017). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.Google Scholar
 44. Toezicht Sociaal Domein samenwerkende inspecties (2019). https://www.toezichtsociaaldomein.nl/. Geraadpleegd op: 26 september 2019.
 45. Toorn, J. van den, Gilsing, R., & Oostrik, S. (2016). Buurtzorg Jong: werkwijze en maatschappelijke opbrengst. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 46. Transitie Autoriteit Jeugd (2018). Tussen droom en daad: op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Transitie Autoriteit Jeugd Vierde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd.Google Scholar
 47. Tsakitzidis, G., & Royen, P. van (2012). Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional.Google Scholar
 48. Van Ceulebroeck, N., & Reynaert, D. (2018). Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd & Media.Google Scholar
 49. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid. Den Haag: WRR.Google Scholar
 50. Yperen, T. van, Booy, Y., & Veldt, M. C. van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht: NIZW Jeugd.Google Scholar
 51. Zijden, Q. van der, & Diephuis, K. (2013). Handleiding Gezinsplan: samenwerken volgens de principes 1Gezin1Plan. Hoogmade: Partners in Jeugdbeleid.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.De Haagse HogeschoolDen HaagNederland

Personalised recommendations