Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 2, pp 78–82 | Cite as

Alliantie in ontwikkeling

Nog volop uitdagingen in de transformatie van de jeugdhulp
  • Christa NieuwboerEmail author
Article

Samenvatting

In februari presenteerde dr. Christa Nieuwboer in haar lectorale rede het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool. Zij betoogde daarin dat jeugdprofessionals eigenlijk een heel creatief beroep hebben. Ze hebben als taak om steeds de beste match te maken tussen de unieke gezinssituatie en een enorm repertoire aan kennis, interventies, professionele steun en hulpmiddelen. Het is een uitdaging om alle mogelijkheden te kennen, op tijd en passend door te schakelen, en dan ook nog goed te blijven aansluiten bij wat nodig is voor een kind of een gezin. Gemeenten en opdrachtgevers sturen bovendien ook nog in welke hulp beschikbaar gesteld wordt en op welke manier gewerkt wordt aan preventie.

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving doet onderzoek samen met jeugd, ouders én professionals. Dit onderzoek bestaat uit (meng)vormen van ontwerponderzoek, participatief actieonderzoek en actieleren. Het lectoraat gaat de komende vijf jaar werken aan projecten die kennis opleveren over persoonlijke alliantie, collectieve alliantie en taakalliantie. Daarmee wordt de opleiding van (nieuwe) professionals versterkt. Professionals sluiten vroeg aan bij jeugd en ouders en hun alledaagse verhalen over opgroeien en opvoeden. Professionals maken deel uit van lerende netwerken, waarin hun rol en taak dienstbaar is aan wat jeugd en ouders echt nodig hebben. Professionals zijn vindingrijk en nieuwsgierig naar wat misschien wel heel anders kan dan voorheen, door de inzet van passende tools.

Literatuur

  1. Ince, D., Yperen, T. van, & Valkestijn, M. (2018). Top tien beschermende factoren. Voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen. https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien. Geraadpleegd op: 19 apr 2019.Google Scholar
  2. Movisie (2017). Integraal werken: nog volop in ontwikkeling. https://www.movisie.nl/artikel/integraal-werken-nog-volop-ontwikkeling. Geraadpleegd op: 19 apr 2019.Google Scholar
  3. Nieuwboer, C., & Rood, R. A. (2018). Groepsgewijs uitdagen. In C. Nieuwboer en M. Reijners (red.), Verandering begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers. Groningen: Noordhoff Uitgevers.Google Scholar
  4. Turnbull, A. P., Turbiville, V., & Turnbull, H. R. (2000). Evolution of family-professional partnerships: Collective empowerment as the model for the early twenty-first century. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (red.), Handbook of early childhood intervention (2e druk. pag. 630–649). New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Expertisecentrum Caring SocietyAvans HogeschoolBredaNederland

Personalised recommendations